क्षेत्र परिचय

देशमा सन्तुलित विकासको अवधारणा स्वरुप वि स २०३७ सालमा पाँचौँ विकास क्षेत्रका रुपमा सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र विभाजन भएसँगै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, सुदुर पश्चिमाञ्चल, राजपुर, दिपायल, डोटीको स्थापना भएको हो । यस निर्देशनालयले क्षेत्रअन्तर्गतका नौ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु र केन्द्रीय निकाय बीच समन्वय गर्नुका साथै शिक्षाका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनको अवस्था अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालय र विभागमा पठाउने कार्य गर्दछ ।