Need Help ?
Call: +977-094440309

समाचार बिस्तारमा

छुट अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

मिति २०७१-०१-१२

शिक्षक सेवा आयोगका माध्यमिक तह तृतिय श्रेणी खुला लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल भई मिति २०७१-०१-१० देखि १४ गतेको अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसकेका उम्मेद्वारहरुले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ बमाेजिम  अन्तर्वार्ता छुट हुनुको मनासिब कारण सहित नियमानुसारको राजस्व बुझाई यस निर्देशनालयमा अन्तरवार्ता छुट भएको मितिले १० दिनभित्र कार्यालय समयमा निवेदन दिन सम्बन्धित सबैको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।